Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН)
   Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес.

 

   Реализирснето на проекта има за цел да осигури финансово детската градина за осъществяване на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи; осигуряване на допълнителен непедагогически персонал и допълнително обучение по български език за децата в детската градина.

  Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.