Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

 

 През учебната 2021 - 2022 година детска градина "Звездица Зорница" се включи в изпълнението на дейностите по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“. Основната цел на проекта е насърчаване и развитие на потенциала за личностно развитие на деца със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

Целевата група, с която ще реализира дейности детската градина, е насочена към деца с изявени дарби, с доказани постижения в областта на науките, изкуствата и спорта.