Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

 

       ДГ "Звездица зорница" работи по проект BG05M2OP001 "Подкрепа за приобщаващо образование" по Дейност 5.2 Дейности за деца и ученици с изявени дарби.

     Целта на дейността е да подпомогне развитието на способностите и интересите на децата с изявени дарби в областта на науката, изкуствата и спорта.  Дейностите за допълнителна подкрепа се реализират в допълнителни учебни часове по учебен план по време на целодневната организация на учебния ден и извън основните форми на педагогическо взаимодействие.

     Дейността се организира в различни направления въз основа на установените индивидуални потребности на децата и учениците и съобразно желанията, възрастта и възможностите им.

        При прилагането на алтернативни модели за работа с децата с изявени дарби специалистите в детските градини и училищата свободно избират и определят разнообразни методически подходи на преподаване и учене, вкл. и чрез игри в педагогическите ситуации, съобразени с установените индивидуални потребности, със стиловете на учене, с начина на преработка на информацията на децата и учениците с изявени дарби, както и  с предпочитаната от тях работна среда и нуждата от обратна връзка.