Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

    Програмата се изпълнява на теритирията на цялата страна и е със срок до края на учебната 2022 - 2023 година.

    Цели на Национална програма 12:

 - Образователна интеграция на деца и ученици от уязвими групи;

- Осигуряване на подкрепяща образователна среда, насърчаваща позитивното взаимодействие между всички участници в образователния процес;