Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие

 - Самостоятелната организация на педагогическо взаимодействие включва възпитание, социализация, обучение и отглеждане на детето, организирано от родителя;

 - Проследяване постиженията на детето от учителите в детската градина в началото и в края на учебната година;

 - Самостоятелната организация се провежда по заявено желание на родителя за съответната учебна година и след одобрение от експертната комисия в регионалното управление по образование;

 - Към заявлението се прилагат и декларация, съдържаща данни за детето и родителите - трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес (при подаването се представят оригиналът на акта за раждане на детето и лична карта на родителите за проверка на декларираните данни);

 - За проследяване постиженията на детето,  родителите осигуряват неговото присъствие в определен от детската градина ден и час;

 - Дете, включено в самостоятелна организация, което в края на учебното време по чл. 12, ал. 1 не постига компетентностите по чл. 28, ал. 2, от следващата учебна година се включва в присъствена организация на предучилищно образование по избор на родителите;