Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Покана за свикване на общо събрание на Сдружение "Градинско настоятелство "Звездица Зорница"

Покана за свикване на общо събрание на Сдружение "Градинско настоятелство "Звездица Зорница"

 

Управителният съвет на Сдружение "Градинско настоятелство "Звездица Зорница", на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.05.2018г. от 17:30 часа в учителската стая на ДГ "Звездица Зорница", при следния дневен ред: 

  1. Освобождаване от длъжност членовете на Управителния съвет на Сдружение "Градинско настоятелство "Звездица Зорница".
  2. Прекратяване членството на членовете от сдружението.
  3. Приемане на нови членове в сдружението.
  4. Избор на нов председател на управителния съвет. 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден, в 18.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.