Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Покана за общо събрание Сдружение "Градинско настоятелство "Звездица Зорница"

  Управителният съвет на Сдружение "Градинско настоятелство "Звездица Зорница", град Бургас на основание чл. 20 от Устава на сдружението, свиква общо събрание на 23.09.2020г. от 17:00 часа, в град Бургас, к-с "Зорница", Детска градина "Звездица Зорница", до блок 15, при следния дневен ред:

1. Освобождаване от длъжност членовете на Управителния съвет на Сдружение "Градинско настоятелство "Звездица Зорница".

2. Прекратячане членството на членовете от сдружението.

3. Приемане на нови членове в сдружението.

4. Избор на нов Управителен съвет и нов управител.

  При липса на кворум на основание чл.21 от Устава на Сдужението, събранието ще се проведе същия ден от 18:00 часа на същото място и при същия дневен ред.