Facebook
ДГ "Звездица-Зорница"
Детска градина в град Бургас

Мисия и визия

мисия

 

Цялостната дейност на ДГ "Звездица Зорница" е организирана по посока усвояване на моралните ценности и добродетели.

 

Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания в духа на демократичните ценности, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот.

 

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби, духовно, физическо и социално образование и развитие на децата от 1 до 7 годишна възраст.

 

визия

 

Детска градина „Звездица Зорница” е институция, в която се реализират цялостно обучение и възпитание на децата с цел изграждане на личности с високо самочувствие и индивидуалност.

 

Основният стремеж на целия екип е утвърждаване на детската градина като конкурентноспособна детска градина, формираща у децата национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.

Детската градина работи с квалифициранпедагогически екип, способен да осъществява образованието и възпитанието на децата на високо конкурентно ниво за успешна реализация в училище, екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагащи творческо и критично мислене в осъществяване на учебно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на Република България и света.